نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید

سلام ببخشید چند روزی نبودم جاتون خالی رفته بودم مشهد خیلی حال داد خیلی سرد بود وخیلی هم شلوغ.