نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید

به هوای دستهای تو زمین خوردن
در گرمای تنت آب شدن،مردن
در هوسگاه معبد تو عریان رقصیدن
یا در آغوشت،لمس خدا را فهمیدن
با تو تا اعماق ناشناخته هارفتن
یا که با دلتنگی پلک ها ر
ابستن
در چشم هایت
اشک اشتیاق را دیدن
به بهای بوسه هایت زخم خوردن
با نفس های تو نفس کشیدن
نام تو ر
ا جای نامم نوشتن
من این جنون عشق را

من این پاره پاره های رگهای تنم را میپرستم...