نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید
احمد شاملو به پرویز شاپور

برو مرد بیدار اگر نیست کس

که دل با تو دارد همان یک نفس

همه روزگارت به تلخی گذشت

شکر چند جویی در این تلخدشت؟

 تو گل جویی ای مرد و ره پر خس است

شکر خواه را حرف تلخی بس است.