نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید

وقـتی...

 

وقتی کسی رو دوست داری ، حاضری جون فداش کنی  

حاضری دنیا رو بدی ، فقط یه بار نگاش کنی 

به خاطرش داد بزنی ، به خاطرش دروغ بگی 

رو همه چی خط بکشی ، حتی رو برگ زندگی 

وقتی کسی تو قلبته ، حاضری دنیا بد بشه 

فقط اونی که عشقته ، عاشقی رو بلد باشه 

قید تموم دنیارو ، به خاطر اون می زنی 

خیلی چیزارو می شکنی ، تا دل اونو نشکنی  

حاضری قلب تو باشه ، پیش چشای اون گرو 

فقط خدا نکرده اون ، یه وقت بهت نگه برو 

حاضری حرف قانونو ، ساده بذاری زیر پات 

به حرف اون گوش کنی و به حرف قلب باوفات 

حاضری مسخرت کنن ، تموم آدمای شهرٍ 

امّا نبینی اون باهات کرده واسه یه لحظه قهر 

حاضری هر جا که بری ، به خاطرش گریه کنی 

بگی که محتاجشی و به شونه هاش تکیه کنی...