نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید

آنهایی که آیا می دانستید ندارند خودتان بگذارید و

بعد بخوانید.

آیا می دانستید:نور خورشید فقط تا عمق400متری

دریا نفوذ میکند.

آیا می دانستید:که امریکا تا50میلیون سال دیگر دو نیم خواهد شد.

آیا می دانستید:که طول عمر مردم سوئد وژاپن از دیگر ملل جهان بیشتر است.

آیا می دانستید:شیشه در ظاهر جامد ولی در واقع مایع است که بسیار کند حرکت می کند.

آیا می دانستید:سرعت صوت در فولاد 14بار سریع ترازسرعت آن در هوا است.

آیا می دانستید:هرسال از 558 &600&31 ثانیه تشکیل شده است.

آیا می دانستید:که بزرگترین گل جهان فلوریا نام دارد.

آیا می دانستید: بیشترین ضربان قلب با1000بار در دقیقه و کمترین ضربان را فیل با 27 بار در دقیقه دارد.

ایا می دانستید:که1لیتر سرکه در زمستان سنگین تر از تابستان است.

آیا می دانستید:30برابرمردمی که بر سطح زمین زندگی می کنند در زیر خاک مدفون شده اند.

بیشتر کره های اسمانی دو خورشید دارند.

زعفران تنها گیاهی است که واحد خریدوفروش مثقالی است.

هخامنشیان پایه گذار ساخت کاروان سراها در دنیا بودند.

عرقب هاتبها موجوداتی اندکه رادیو اکتیواکتیویته به انها اثرندارداز200گونه عقرب که فقط 20گونه ان سمی است.

نانی که در سفره پارچه ای نگهداری میشود مرطوب تر است.

غار پرویا بزرگترین غار آهکی دنیا در شمال کرمانشاه واقع است.

تنها یک نهم از تودههای یخ شناور در دریا دیدنی است وبقیه در زیر آب پنهان است.

هنوز تمام کویر لوت شناخته شده نیست.

پستان داران به غیر ازمیمون وانسان رنگ ها رابه درستی تشخیص نمی دهند.

مونالیزابدون ابروست زیرا در درون ساس تراشیدن ابرو مدبوده.

نوشابه های زرد رنگ زیان بارترازنوشابه های سیاه رنگ اند.

شش چپ اندکی از شش راست کوچکتر است تافضای کافی برای قلب فراهم آید.

هر چشم مگس 10هزار عدسی دارد.

مقاومتر موش صحرایی در بربر بی ابی بیشترازشتراست.

جمعیت میمون های هندپیشه از50 میلیون است.

تعداچشمان عقرب ها به 12عدد میرسد.

اثرسیب دربیدار نگه داشتن افراد در شب بیشتر از قهوه وکافئین است.

دارچین بسیار کشنده است اگر به صورت وریدی به انسان تزریق شود باعث مرگ می شود.

انسان راست دست به طور میانگین9سال بیشتر چپ دستان عمر می کنند.

بلنترین زن دنیا36 /2سانیمترقددارد.

طولانی ترین لباس عروس دنیا به طول 10متر است.

زنان به طور تقریبی9 میلیون 2برابر مردان چشمک میزنند.