نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید

آیا میدانید امیرالمومنین علی (ع) راجع به تورات چه گفته است؟ 

امیرالمومنین علی (ع) فرمودند:تورات ختم شده است به پنج کلمه پس دوست دارم من که در هر صبح آن را مطالعه کنم.اوّل:آن مال داری که مردم از مال او منتفع وبهرمند نشوند پس او وسنگ مساویند. دوّم:آن فقیری که اظهار ذلّت نماید در نزد مالدار وغنی برای طمع در مال او پس او وسگ مساویند . سوّم:آن عالمی که عمل نکند به علم خود پس او و شیطان مساوی هستند. چهارم:سلطانی عدالت نکند با رعیت خود پس او وفرعون مساوی هستند. پنجم: آن زنی که بدون ضرورت ولزوم از خانه اش بیرون برود پس او کنیز مساویند.

آیا میدانید در چه کارهایی باید عجله کرد؟

طعام آوردن برای مهمان ، برداشتن جنازه ، شوهر دادن دختران ، ادا نمودن قرض و توبه کردن از گناه.

آیا میدانید زینت دنیا وآخرت وبدن ودل چیست؟

رسول خدا (ص) فرمودند: زینت دنیا سه چیز است :مال ، فرزند وزن .زینت آخرت سه چیز است: علم، پرهیزکاری وچیز دادن به فقیر در راه خدا . زینت بدن سه چیز است: کم خوردن ، کم خوابیدن و کم گفتن و زینت دل سه چیز است : صبر ، خاموشی و شکر.

آیا میدانید وصیت لقمان حکیم به پسرش چه بوده است؟

گفت پسرم در این هشت کلمه ای که به تو می گویم جمیع حکمتها جمه است  دو چیز را فراموش نکن خدا ومرگ را.دو چیز را فراموش کن.نیکی که به کسی می کنی وبدی که که کسی به تو می کند . وچون وارد مجلسی شوی ، زبان خود را نگاه دار .وچون داخل خانۀ مردم شوی چشم خود را نگاه دار. وچون بر سر سفرۀ مردم حاضرشوی شکم خود را نگاه دار.وچون به نماز مشغول گردی دل خود را نگاه دار.

آیا میدانید رسول خدا (ص) مردم عالم را بر چهار نوع میدانند؟

سخی، کریم، بخیل، لئیم،امّا سخی: کسی که می خورد وعطا می کند. کریم:نمی خورد وعطا می کند.بخیل: می خورد وعطا نمی کند. لئیم نه می خورد ونه عطا می کند.

آیا میدانید اولین داوطلب قتل به پیامبر اسلام که بود؟

چون دعوت پیامبر ورسوایی مشرکین ودین آنها را مورد عیب وایراد قرار دادند قریش را ناراحت ورنجیده خاطر می کرد ابوجهل می گفت که با چنین وضعیتی مردن بهتر از زندگی ننگین است . آیا کسی در میان شما نیست که محمد (ص) را بکشد اگر چه خود کشته بشود .آنان گفتند: نه. وی داوطلب رسانیدن آن جناب شد واظهار داشت من او را می کشم واگر بنی المطلب می خواهند مرا بکشند یا رها سازند مختارند. مشرکین گفتند اگر تو مرتکب چنین کاری شوی قدم نیکی برداشته ای ونام نیکی از خود به یادگار خواهی گذاشت .وبه این ترتیب او را بکشتن پیغمبر ترغیب کردند.