نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید

1.صلوات نا قص

رسول خدا)ص) می فرماید:هر کس برمن صلوات بفرستد ولی بر آل من صلوات نفرستد بوی بهشت به او نخواهد رسید؛در حالی که بوی بهشت از راه پانصد ساله استشمام می شود.

منبع:وسائل الشیعه،ج7،ص203

2.صلوات جهت حاجت

رسول خدا )ص) می فرماید:صلاوت فرستادن شما برمن با عث روا شدن حاجت های شماست وخدا را از شما راضی می گرداند واعمال شمارا پاک وپاکیزه می گرداند.

منبع:جمال الاسبوع،ص242

3.بیمه شدن از گناه تا یکسال

حضرت امام صادق(ع)فرمود:هر که در روز جمعه بعد از نماز صبح بگوید:«اَلَّلهُمَّ اْجْعَلْ صَلَوَاتُکَ وَ صَلَواتِ مَلائِکَتِکَ وَ حَمَلَةِ عَرْشِکَ وَ جَمیعِ خَلْقِکَ وَ سَماَئِکَ وَاَرْضِکَ وَاَنْبِیائِکَ وَ رُوُسلِکَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدْ»معنی:(خدایا ،درود های خود،ودرودهای فرشتگان و حاملان عرش وتمام آفریدگان،و{درودهای} آسمان وزمین،{درودهای}پیامبران وفرستادگانت را بر محمد وخاندان محمد قرارده)تا یکسال هیچ کناهی بر او نوشته نمی شود.

منبع:بحارالانوار،ج86،ص354

4.اثر هزار صلوات در روز جمعه

رسول خدا )ص) می فرماید:هر کس هزار بار در روز جمعه بر من صلوات فرستدخطایای هشتاد ساله اش آمرزیده می شود.

منبع:همان،ص106