نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید

شبهای بلند بی عبادت چه کنم؟ تن من به گناه کرده عادت چه کنم؟ یاران همه گویند خدا می بخشد گیرم که بخشید ز خجالت چه کنم؟