نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید

آیا میدانید چرا باید مدفوع اولاد آدم به این اندازه بد بو ومتعفّن باشد با اینکه همان غذایی را که اولاد آدم می خورد اگر به حیوانات بدهند مدفوعات آنها به این اندازه بد بو نمی باشد؟

چنانچه در قصص الانبیاءونورالمبین از حضرت ابدالعظیم(ع)نقل شده که روزی آن جناب از حضرت امام محمد تقی(ع)همین مطلب راسوال کرد.حضرت فرمودند:حضرت آدم قبل آنکه روح در او دمیده شود چهل روز به روی زمین افتاده بود ولذا شیطان از دهان انسان وارد می شد واز باسن اوبیرون می آمدوازآن جهت در شکم اولاد آدم چنین بوی بد وتعفّنی پیدا شد.