X
تبلیغات
زولا
آیا میدانید - نور سیاه
نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید

آیا میدانید چند نوع آب با گل انسان مخلوط شده است؟

به امر حضرت سبحان چهار قسم از آب بر روی خاک طینت آدم ریخته شده است.

اوّل:آب شیرین واز این جهت آب دهان اولاد آدم شیرین گردیده تاهرغذایی که می خورد در کام او یرین و گوارا باشد و گلوی او دائماً تازه بماند وبه فرو بردن غذا گلوی آن مجروح نگردد وبه علاوه آب دهان در هضم غذا وو طبخ آن در معده تأثیر زیادی دارد.                                       دوّم:آب شور وبه این جهت آب چشم اولاد آدم شور گردیده که چشم آن قسمت زیادش از پیه است وپیه هر چند در آب نمک بماند فاسد نمی گردد.                                                                   سوّم: آب تلخ واز این جهت ترشح گوش اولاد انسان تلخ گردید تا اینکه در وقت خواب حشره ای در گوش ها وارد نگردد.                                                                                           چهارم:آب گندیده واز آن جهت دماغ اولاد آدم همیشه تازه می باشد ودر او آب گندیده وجود ندارد.