نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید

اعتراف

 

آدم گفت:

تقصیر من نبود .

خودت خواستی.

میتوانستی همانجا شکایت کنی که....

میتوانستی بار گناه به دوش نکشی.میتوانستی سکوت نکنی .

تقصیر خودت بود.

خودت خواستی همسفرم شوی والا من ....

اما...اما چقدر خوب شد که همراهم آمدی . آخر بدون تو.....

اما باز هم میگویم این تقصیر من نبود. خودت خواستی.

مگرغیر از این بود که میتوانستی به درگاه خدا شکایت کنی.

که تو نبودی......

که من بودم   .من......

 

آآآآآآه... من بودم با طعم میوه ای که سالهاست زیر زبانم مانده .

اما چقدر خوب شد که نگفتی .

.

حوا؟؟

.

.

.

.

حوا رفته بود.